(021)44228051-2

info@rasooltalebi.com

  • مشاوره برند سازی

Разработка и создание интернет магазина Joomla

مشاوره برند سازی

آ 29

شرح کار مشاور برند مشاوره در امور برند سازی شامل ارائه تجزیه و تحلیل ، راه حل، وبه طور کلی برای کمک به شرکت در جهت موفقیت فروش محصولات میباشد. مشاوران به طور معمول برای شرکت های مشاوره مدیریت و یا آژانس های تبلیغاتی کار و درتعامل با مدیران برند و یا مدیران بازاریابی مجموعه های مختلف هستند. مشاور برند در جهت توسعه و کمک به پیاده سازی استراتژی برای هر دو محصولات جدید و موجودهمکاری مینماید ، و می تواند در تصمیم گیری مراحل بازاریابی برای تبلیغات و روابط عمومی را ،از طراحی و توزیع، تحت تاثیر قراردهد،. وظایف یک مشاور برند مشاوربرند ابتدا با جمع آوری داده ها، انجام تحقیقات بازار برای شناسایی بازارهای هدف و بررسی برروی مصرف کننده، رقابت بازار، روند کسب و کار، و ارزش محصول اقدام مینماید . مشاور همچنین می تواند ممیزی های داخلی برای اطمینان از نیازها و اهداف یک شرکت تراز وسط را انجام دهد. این پژوهش به اصطلاح توسعه یک استراتژی کلی برند، که می تواند آرم و بسته طراحی، قیمت گذاری، نحوه قرار دادن محصول، کمپین های تبلیغاتی، و پیام خدمات به مشتریان تاثیر بگذارد. مشاور برند در مورد مکانی که برای توزیع محصول،هرچند متوسط و برای تبلیغات و نحوه شکل پیام محصول برای جمعیتی متفاوت تصمیم گیری مؤثر است.